Zijn uw factuurvoorwaarden al aangepast?

Consumenten die een factuur te laat betalen, zijn vanaf 1 september 2023 beter beschermd. Indien de contractvoorwaarden van ondernemers nog niet zijn aangepast, lopen de ondernemers het risico dat zij niets van de kosten kunnen recupereren van consumenten die hun facturen niet of te laat betalen. De nieuwe wetgeving geldt vanaf 1 september 2023 voor nieuwe contracten, voor bestaande contracten is er een overgangsperiode tot 1 december 2023.

 

Wat is er veranderd?

 

 1. Eerste herinnering

 

De nieuwe regelgeving voorziet dat u een eerste, kosteloze herinnering moet versturen met vermelding “eerste herinnering”, waarna de consument nog minstens 14 kalenderdagen heeft om te betalen. Gedurende deze 14 kalenderdagen kunt u geen kosten, interesten of vergoedingen vorderen. Het opgenomen schadebeding kan pas spelen na het verstrijken van ten minste 14 kalenderdagen. Die termijn start op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument, maar wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden start de termijn van 14 kalenderdagen op de kalenderdag na de dag van verzending.

 

De eerste herinnering dient ook verplicht volgende gegevens te bevatten:

 • het verschuldigd bedrag
 • het bedrag van het schadebeding dat zal worden geëist
 • de naam en het ondernemingsnummer van de onderneming-schuldeiser
 • een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan
 • de datum van opeisbaarheid van de schuld
 • de termijn (die van 14 kalenderdagen) waarbinnen de schuld zonder extra kosten kan worden terugbetaald.

 

Een uitzondering op deze regel is er voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen of diensten. Per kalenderjaar kan er maar 3 keer een eerste herinnering (bij de eerste 3 vervaldata) zonder extra kosten zijn. Vanaf de vierde herinnering in dat kalenderjaar kunnen er herinneringskosten worden aangerekend. Deze mogen niet meer dat € 7,50 bedragen, vermeerderd met portokosten.

 

 1. KMO’s

 

Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van een KMO (die wettelijk zijn bepaald), krijgen een gunst. Als de consument nog steeds niet heeft betaald in die termijn van 14 kalenderdagen en er speelt een schadebeding dat een verwijlinterest vastlegt, dan kan de KMO beslissen om de verwijlinterest retroactief te laten lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de eerste herinnering aan de consument wordt verzonden.

 

 1. Beperking interesten / vergoeding

 

Ook heeft de wetgever de bedragen die mogen worden gevraagd van de consument beperkt. Enkel verwijlinteresten, niet hoger dan de referentie-interestvoet, vermeerderd met 8 procentpunten, mogen gevraagd worden. De interesten worden berekend op de nog te betalen som.

Voor het 2de semester van 2023 bedraagt die 12%. Indien in uw algemene voorwaarden niets is voorzien of overschrijdt dit het maximum, valt u terug op de wettelijke interestvoet. Voor het kalenderjaar 2023 bedraagt die 5,25%.

 

Het bedrag van de forfaitaire vergoedingen kent maximumgrenzen in functie van de grootte van het verschuldigde saldo:

 

 • € 20,00 indien het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150,00 is;
 • € 30,00 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500,00 is;
 • € 65,00 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,00 met een maximum van € 2.000,00 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500,00 is.

 

Conclusie

 

Laat u als onderneming na uw huidige schadebedingen aan te passen, dan zullen de oude schadebeding voor niet geschreven worden gehouden. M.a.w. kan de onderneming geen enkele schadevergoeding van de consument bekomen op basis van die bedingen. Het is dus van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw factuurvoorwaarden juist zijn opgesteld.

 

 • 27 sep, 2023
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.